ข้อดีและข้อจำกัดของการผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์

ข้อดี-ข้อจำกัดของการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ในปัจจุบัน ( Advance and Limit of Solar cell production energy system )

แน่นอนว่าระบบการผลิคไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์เป็นการผลิตไฟฟ้าที่สะอาด ไม่ค่อยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดในการผลิตและติดตั้งบางอย่างที่ต้องคำนึงถึงดังต่อไปนี้ ดังนั้นเราของกล่าวถึงข้อดีและข้อจำกัดของระบบโซล่าเซลล์ให้ผู้ที่กำลังสนใจนำพลังงานสะอาดที่ไม่มีวันหมดสิ้นนี้ได้ทราบก่อนการนำไปใช้ดังนี้

 

ข้อดีของการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ 

-           พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาด ไม่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกทำลายชั้นบรรยากาศโลกเหมือนกับการผลิตไฟฟ้าโดยใช้น้ำมัน

-           เป็นพลังงานฟรี เราสามารถมีพลังงานไฟฟ้าใช้ฟรีได้ในโลกอนาคตเนื่องจากแผงโซล่าเซลล์มีอายุการใช้งานถึง 25 ปี แต่เราลงทุนการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์แล้ว เงินที่เราลงทุนไปพร้อมค่าใช้จ่ายในการติดตั้งทั้งหมดในปัจจุบันส่วนใหญ่จะอยู่ที่ ประมาณ 5 ปี ทำให้หลังจากปีที่ 5 เราเปรียบเสมือนมีโรงไฟฟ้าภายในบ้านของเราเองผลิตไฟฟ้าให้เราใช้ไปได้อีก 20ปีเลยทีเดียว

-           สามารถนำไปใช้งานในพื้นที่ทุรกันดานที่ระบบสายส่งไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง

-           โซล่าเซลล์มีความปลอดภัยสูง ไม่เกิดมลพิษกับบ้านเรือนหรืออาคารที่ติดตั้งเหมือนพลังงานไฟฟ้าชนิดอื่นๆเช่น ถ่านหิน นิวเครียร์

-           เป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดสิ้น ตราบเท่าที่ดวงอาทิตย์ยังคงส่องสว่าง

-           ลดการสร้างโรงฟ้าหรือการขยายเขตสายส่งไฟฟ้า ซึ่งการสร้างโรงฟ้าทำลายสิ่งแวดล้อมมาก ตลอดจนการขยายเขตสายส่งไฟฟ้าและโรงไฟฟ้า ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ซึ่งอาจเป็นภาระทางงบประมาณของแต่ละประเทศมากขึ้นด้วย

-           หลังคาที่มีแผงโซล่าเซลล์ ( Solar cell Panel ) ติดตั้งอยู่บนอาคาร ทำให้อาคารเย็นสบายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราติดตั้งให้เต็มพื้นที่

-           ราคาของอาคารหรือบ้านที่เราติดตั้งมีมูลค่าสูงขึ้นเมื่อนำไปขายต่อ ลองคิดดูว่าจะเป็นอย่างไรถ้าบ้านของเรามีไฟฟ้าใช้ฟรี 25ปี จะเป็นการดึงดูดผู้มาซื้อบ้านของเราหรือไม่

-           ณ ปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคลได้ถึง 50% ของเงินลงทุน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

 

ข้อจำกัดของการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์

-          แผงโซล่าเซลล์ ( Solar cell Panel ) ยังมีราคาค่อนข้างสูง ทำให้ผู้ใช้รายย่อย เช่นบ้านเรือนปกติยังต้องคำนึงถึงงบประมาณในการลงทุนติดตั้งในครั้งแรก ทำให้ชาวบ้านธรรมดาอาจไม่สามารถมีงบประมาณเพียงพอในการติดตั้ง

-          พลังงานไฟฟ้าจากระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์( Solar Cell Energy Production System ) ยังถือได้ว่ามีข้อจำกัดเรื่องเสถียรภาพของพลังงาน กล่าวคือ ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ในวันที่ไม่มีแสงแดด ฝนตก หรือ เวลากลางคืน ทำให้ยังต้องพึ่งพิงพลังงานไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า( Grid System ) มาจ่ายให้ในเวลาดังกล่าว

-          กรณีต้องการผลิตกระแสไฟฟ้าจารโซล่าเซลล์ เพื่อใช้งานให้ครอบคลุมทั้งหมดโดยไม่พึ่งพิงพลังงานไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า ( Grid System )  ต้องทำการหาแหล่งเก็บพลังงานแสงอาทิตย์( Solar Power Storage ) ไว้ใช้ในตอนกลางคืน ซึ่งในที่นี้ก็คือแบตเตอรี่ (Battery ) ซึ่งปัจจุบันแบตเตอรี่ที่ใช้ในการเก็บพลังงานไฟฟ้าให้ได้มากเพียงพอยังมีราคาค่อนข้างสูง ทำให้ยากต่อการลงทุน แต่อย่างไรก็ตามราคาแบตเตอรี่มีแนวโน้มถูกลงอย่างมากในอนาคต

-          การผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ไม่เหมาะสมกับประเทศที่ไม่ค่อยมีแสงแดด ซึ่งจะทำให้ใช้งบประมาณในการติดตั้งมากเมื่อเทียบกับปริมาณไฟฟ้าที่ได้รับ ยังไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเพราะจุดคุ้มทุนในการติดตั้งอาจใช้เวลานาน

-          ปัจจุบันระบบผลิตไฟฟ้าในแต่ละประเทศจะมีการควบคุมและจำกัดชนิดของอินเวอเตอร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับระบบผลิตไฟฟ้าหลักภายในประเทศนั้นๆ ทำให้การขออนุยาตในการติดตั้งมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและลำบาก

-          ในแต่ละประเทศจะมีกฎหมายควบคุมอาคาร ซึ่งการจะติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพิ่มเติมลงในอาคารที่ก่อสร้างไปแล้วทำไม่ได้เนื่องจากผิดกฎหมาย ถ้าจะทำการติดตั้งต้องทำการดัดแปลงอาคาร ซึ่งค่าใช้จ่ายการ ออกแบบ ดัดแปลงอาคารใหม่ มีราคาสูง ทำให้การขออนุยาตในการติดตั้งมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและลำบากมาก

-          ระบบการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์จะทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพ ถ้าแผงโซลล่าเซลล์เกิดเงาของต้นไม้บัง ดังนั้นจึงอาจไม่เหมาะสมกับการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ( Solar cell Panel ) ในป่าทึบหรือจุดที่มีตึกหรือต้นไม้สูงๆบังแผงโซล่าเซลล์ ( Solar cell Panel )

-          แผงโซล่าเซลล์( Solar cell Panel )รุ่นเก่าๆมีอายุการใช้งานประมาณ 10-15ปี ทำให้ปัจจุบันมีปัญญาในการกำจัดแผงโซล่าเซลล์ ( Solar cell Panel ) ซึ่งเป็นขยะที่มีมลพิษ แต่อย่างไรก็ตามแผงโซล่าเซลล์ ( Solar cell Panel ) ส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีอายุการใช้งาน 25 ปี ซึ่งก็ต้องคำนึงถึงการกำจัดขยะบนโลกของเราในอนาคตด้วย 

-          การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ถ้าไม่ได้ติดตั้งบนหลังคาของบ้านหรืออาคาร ต้องการใช้พื้นที่มาก ทำให้เสียพื้นที่ใช้ประโยชน์ไป

Visitors: 723,876