ประโยชน์จากการใช้เครื่องมินิซีเอ็นซี มาใช้ในกระบวนการผลิต

ประโยชน์จากการใช้เครื่องมินิซีเอ็นซี มาใช้ในกระบวนการผลิต

เครื่องกัดมินิซีเอ็นซี Mini CNC

กระบวนการผลิตในปัจจุบันนี้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ประกอบด้วยระบบการทำงานด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ ที่เรียกว่าเครื่องมินิซีเอ็นซี

 

CNC ย่อมาจากคำว่า Computerized Numerical Control เป็นเครื่องจักรกลที่มีการควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ในระบบ

ทำให้สามารถจัดการกับข้อมูลที่ป้อนเข้าในระบบ และประมวลผลข้อมูลเพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้ไปควบคุมการทำงานของเครื่องจักร

เช่น การนำเทคโนโลยี CAD/CAM เข้ามาควบคุมการทำงานของเครื่องจักร เป็นต้น แต่เนื่องจากเครื่อง CNC มีขนาดใหญ่ ราคาแพง

และต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เราจึงได้ศึกษาค้นคว้าจนสามารถสร้างเครื่อง CNC ที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

และผู้ที่ต้องการศึกษาทดลองทางด้านนี้

Mini CNC เป็นเครื่องจักรขนาดเล็ก ที่ถูกควบคุมการทำงานด้วยข้อมูลคำสั่ง ที่สร้างโดยใช้โปรแกรม เพื่อควบคุมการทำงานของมอเตอร์ต่าง ๆ

ให้แกน X, Y และ Z สามารถเคลื่อนที่ได้ตามตำแหน่งและทิศทางที่ต้องการ

เครื่อง Mini CNC สามารถนำไปประยุกต์การใช้งานได้หลากหลายอาทิเช่น งานประเภท กัด, แกะสลัก, เจาะ, เซาะร่อง, การกัดแผ่นปริ้นท์ต้นแบบ, ตัดแก๊ส, ตัดพลาสมา และ Laser เป็นต้น

วัสดุที่สามารถสร้างชิ้นงานได้คือ ไม้ ,แผ่น Acrylic, พลาสติก, ทองเหลืองและ อลูมิเนียม เป็นต้น ซึ่งชิ้นงานที่ได้จะเป็นงานในลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ

 

หลักการทำงาน

การผลิตชิ้นงานจะถูกควบคุมด้วย Controller ไม่ว่าจะเป็นระยะของการทำงาน การเคลื่อนที่ในแกน X, Y, Z จะถูกคำนวณและสั่งการชุดคำสั่งที่เรียกว่า G-code ตั้งแต่ขั้นต้นจนสิ้นสุดการทำงาน

Controller ที่ใช้ควบคุมเครื่องซีเอ็นซี เดิมถือเป็นฮาร์ดแวร์ตัวหนึ่งที่สามารถแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบรหัสคำสั่ง G-code (เป็นภาษามาตรฐานที่เครื่องจักรสามารถอ่านได้)

รวมทั้งควบคุมตำแหน่ง, ทิศทาง, ความเร็วในการทำงานของเครื่อง ซึ่งมีความซับซ้อนและราคาสูง การซ่อมบำรุงต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง

 

แต่ปัจจุบัน เราสามารถทำให้ Controller ดังกล่าวมีราคาถูกลง โดยนำ พีซีคอมพิวเตอร์มาเป็น Controller ได้

ซึ่งโปรแกรมที่ใช้ควบคุม ได้แก่ PC CNC Software, K Cam, Linux EMC CNC หรืออาจโปรแกรมคอนโทรลเลอร์ตัวอื่น

 

ประโยชน์จากการใช้เครื่องมินิซีเอ็นซี มาใช้ในกระบวนการผลิต

1. มีความแม่นยำสูงในการปฏิบัติงาน เพราะชิ้นงานทุกชิ้นต้องการขนาดที่แน่นอน

2. ชิ้นงานทุกชิ้นมีคุณภาพสม่ำเสมอเท่ากันหมด เนื่องจากผลิตโดยใช้โปรแกรมในการควบคุมการทำ งานของเครื่องจักร CNC

3. โอกาสเกิดความเสียหายต่อชิ้นงานหรือต้องแก้ไขชิ้นงานจะน้อยหรือแทบจะไม่มีเลย เพราะชิ้นงานที่ทำจะใช้โปรแกรม ในการควบคุมถ้าเกิดปัญหาข้อผิดพลาดก็จะแก้ไขได้ที่ตัวโปรแกรม

4. สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องหยุดพักเครื่องแต่ต้องมีผู้ควบคุมประจำเครื่อง CNC

5. มีความรวดเร็วสูงในการผลิตทำให้ได้ผลผลิตสูง และสามารถกำหนดระยะเวลาในการผลิตชิ้นงาน ได้ว่าใช้เวลาในการทำงานเท่าไร

6. สามารถคาดคะแนและวางแผนการผลิตได้อย่างแม่นยำ เพราะรู้ระยะเวลาในการผลิต สามารถกำหนดหรือส่งสินค้าได้ตรงตามวันและเวลา

7. สามารถสลับเปลี่ยนรูปแบบของชิ้นงานได้หลากหลายรูปแบ เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วในการทำ งานเพราะใช้โปรมแกรมในการสั่งงาน

8. เมื่อเปรียบเทียบจำนวนผลผลิตที่เท่ากัน เครื่องจักรกล ซีเอ็นซี ใช้พื้นที่น้อยกว่าและลดพื้นที่การจัด เก็บชิ้นงาน

9. มีความสะดวกและรวดเร็ว สำหรับใช้ในการผลิตชิ้นงานต้นแบบที่มีการแก้ไขบ่อย ๆ เพราะเวลาแก้ไขสามารถแก้ไขได้ที่โปรแกรม

10. ชิ้นงานที่มีความซับซ้อนสูงและมีหลายขั้นตอนในการผลิต สามารถใช้เครื่องจักรกล ซีเอ็นซี เพียงเครื่องเดียวในการผลิต ทำให้ไม่เสียเวลา

11. ลดขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพลงเพราชิ้นงานนั้นจะได้ขนาดเท่ากันทุกชิ้น แต่ควรที่จะกำหนดค่าของความเร็วรอบที่จะใช้ , ความเร็วในการตัดตัด ให้เหมาะสมเพื่อลดอายุการใช้งานของทูล

12. ทำให้สามารถใช้ ทูล หรือ เครื่องมือตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะจะต้องคำนวณค่าต่าง ๆ มา ก่อนลงมือปฏิบัติงานกับเครื่องจักร CNC

13. ลดแรงงานในสายการผลิตลงเนื่องจาก ผู้ควบคุมเครื่อง 1 คน สามารถคุมได้ 3 -4 เครื่อง

14. ใช้อุปกรณ์เสริมน้อย แต่ผู้ใช้จะต้องเข้าใจโปรแกรมในการสั่งงาน 

 

Visitors: 758,979