Grid Connected PV Solar System

On Grid Solar Energy system 

เป็นระบบโซลาร์เซลล์ที่ต่อระบบเข้ากับระบบสายส่งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวง โดยจะใช้แผงโซล่าเซลล์ในการผลิตไฟฟ้ากระแสตรง(DC) จากนั้นนำไฟฟ้ากระแสตรงมาแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) ซึ่งก็คือไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือนของเราทั่วๆไป โดยผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่าอินเวอเตอร์ซึ่งทำหน้าที่แปลงจากไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ โดยอินเวอเตอร์จะทำหน้าที่ช่วยจ่ายพลังงานให้กับบ้านเรือนของเรา พร้อมๆกันกับไฟฟ้าจากการไฟฟ้า ทำให้สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ จึงเป็นระบบที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับบ้านเรือนหรืออาคารที่ต้องการใช้ไฟฟ้าในตอนกลางวันเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากนั่นเอง และเป็นระบบที่มีความประหยัดในการลงทุนเนื่องจากไม่ต้องมีแหล่งเก็บพลังงาน เช่น แบตเตอรี่ซึ่งราคาค่อนข้างสูง แต่ขอเสียขอระบบออนกริดคือจะไม่สามารถเก็บพลังงานไว้ใช้ในตอนกลางคืนได้และพลังงานที่เกินจากการผลิตกระแสไฟฟ้าในตอนกลางวันแล้วไม่ได้ใช้งานอาจต้องทิ้งไปเนื่องจากไม่มีแบตเตอรี่ในการจัดเก็บ

อย่างไรก็ตามปัจจุบันการไฟฟ้ามีการเปิดให้ขายไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าในครัวเรือนจากระบบโซล่าเซลล์ ทำให้เราสามารถนำพลังงานส่วนเกินส่งออกจากบ้านของเราเข้าไปในสายส่งของการไฟฟ้า เป็นการขายพลังงานไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่งทำให้พลังงานส่วนเกินที่ผลิตขึ้นมาไม่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งการขายพลังงานไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้านั้นมีกฎเกณฑ์ของข้อกำหนดต่างๆต้องเป็นไปตามที่การไฟฟ้ากำหนดและตามกฎหมายพลังงาน อีกทั้งต้องใช้อินเวอเตอร์ที่สามารถส่งพลังงานไฟฟ้าออกคืนไปยังสายส่งได้ด้วย

 

 

Off Grid Solar System

 

เป็นระบบโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้ต่อระบบเข้ากับระบบสายส่งจากการไฟฟ้า โดยจะใช้แผงโซล่าเซลล์ในการผลิตไฟฟ้ากระแสตรง(DC) จากนั้นนำไฟฟ้ากระแสตรงมาประจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ โดยใช้ Solar Charger เมื่อได้พลังงานเก็บไว้ในแบตเตอรี่แล้ว จะอาศัยอุปกรณ์ที่เรียกว่าอินเวอเตอร์ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) ซึ่งก็คือไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือนของเราทั่วๆไป ระบบนี้จะทำการใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์ในตอนกลางวัน พลังที่เหลือจากโซล่าเซลล์ที่ใช้ในตอนกลางวันจะสามารถนำมาชาร์จลงแบตเตอรี่ เพื่อให้สามารใช้ไฟฟ้าได้ตอนกลางคืนเนื่องจากมีการเก็บพลังงานไว้ในแบตเตอรี่ จึงเป็นระบบที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับบ้านเรือนที่ห่างไกลจากสายส่งไฟฟ้าหรือบนป่าเขาที่สายส่งของการไฟฟ้าเข้าไปไม่ถึง อย่างไรก็ตามการจัดทำโซล่าเซลล์ระบบออฟกริดจำเป็นต้องออกแบบให้แบตเตอรี่มีความจุมากเพียงพอที่จะจ่ายพลังงานให้ระบบไฟฟ้าทั้งหมดในบ้านในช่วงที่ไม่มีแสงแดด หรือ แสงแดดไม่เพียงพอ หรือ ในเวลากลางคืน ข้อเสียของระบบออฟกริดคือมีการลงทุนค่อนข้างสูงในอุปกรณ์จัดเก็บพลังงาน ได้แก่ แบตเตอรี่ กรณีที่ต้องการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโหลดมากๆ อีกทั้งอาจต้องลงทุนแผงโซล่าเซลล์ให้มากเพียงพอที่จะใช้ไฟฟ้าสำหรับเวลากลางวันและมีพลังงานเหลือพอที่จะชาร์จแบตเตอรี่ตอนกลางวันให้เต็มที่ เพื่อจะนำพลังงานจากแบตเตอรี่นั้นๆมาใช้สำหรับตอนกลางคืนได้ตลอดทั้งคืน ซึ่งผู้ออกแบบระบบจำเป็นต้องมีระบบโซล่าเซลล์ ระบบจัดเก็บพลังงาน ให้เหมาะสมกับปริมาณอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหาไฟดับเนื่องจากมีการใช้พลังงานไฟฟ้ามากเกินไป

 

HYBRID SOLAR SYSTEM

 

เป็นระบบโซลาร์เซลล์ที่ จะเป็นระบบโซล่าเซลล์ที่ต่อระบบเข้ากับระบบสายส่งจากการไฟฟ้าพร้อมกับสามารถมีแบตเตอรี่ต่อเข้าในระบบเพื่อจัดเก็บพลังงานด้วย โดยจะใช้แผงโซล่าเซลล์ในการผลิตไฟฟ้ากระแสตรง(DC) แล้วนำมาจ่ายเข้า Solar Charger เพื่อประจุไฟฟ้าเข้าเก็บไว้ในแบตเตอรี่ พร้อมกันนั้นยังจัดการพลังงานให้กับเราโดยนำพลังงานไปจ่ายให้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆในระบบและถ้ามีพลังงานส่วนที่เหลือมากกว่านั้นสามารถส่งออกไปยังสายส่งเพื่อขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าได้อีกด้วย อุปกรณ์สำคัญที่ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงมาแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) ก็ยังคงใช้อินเวอเตอร์เช่นเดียวกับระบบออนกริดและออฟกริด ซึ่งปัจจุบันอินเวอเตอร์ในระบบไฮบริดโซล่าเซลล์ มักจะรวมคุณสมบัติในการเป็น Solar Charger และ การจัดการพลังงานส่วนเกินเพื่อจ่ายเก็บไว้ในแบตเตอรี่ เพื่อการจ่ายโหลด และเพื่อการจ่ายพลังงานคืนกลับไปในสายส่งไว้ในตัวเดียวกัน เรียกได้ว่าอินเวอเตอร์สามารถจัดการพลังงานทั้งหมดได้ในตัวเดียวกันเลย ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งใช้งานและเซ็ตอัฟระบบเป็นอย่างมาก ระบบไฮบริดจึงน่าจะเป็นระบบที่รองรับทั้งเรื่องเสถียรภาพของพลังงานที่สามารถดึงไฟฟ้าจากการไฟฟ้ามาใช้ได้ในยามไม่มีแสงแดดหรือกรณีแบตเตอรี่หมดหรือมีโหลดเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่มากเกินไปก็จะดึงพลังงานจากกริดของการไฟฟ้าเข้ามาใช้ได้ ระบบนี้สามารถจ่ายพลังงานทดแทนได้ทั้งหมดในตอนกลางวันจึงสามารถประหยัดพลังงานได้มาก ระบบนี้ถ้ามีแผงโซล่าเซลล์มากพอสามารถจัดเก็บพลังงานไว้ในแบตเตอรี่เพื่อนำมาใช้ในตอนกลางคืนได้อีกด้วย และ แม้กระทั่งไม่ได้ใช้พล้งงานในบ้านเลยในตอนกลางวันและได้ทำการชาร์จแบตเตอรี่เพื่อเก็บไว้ในตอนกลางคืนเต็มหมดแล้ว พลังงานที่เหลือสามารถส่งออกไปยังสายส่งเพื่อขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าได้อีกด้วย ดังนั้นน่าจะเป็นระบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอนาคต 

ระบบโซล่าเซลล์แบบไฮบริดยังอาจจะเรียกหรือจำแนกได้เป็นสองแบบดังต่อไปนี้

1. HYBRID OFF GRID หมายถึง ที่อินเวอเตอร์จะมีขั้วไฟฟ้าอินพุตเพื่อรับไฟฟ้าจากการไฟฟ้า และที่อินเวอเตอร์จะมี Output จ่ายไฟให้กับบ้านหรืออาคาร โดยภายในตัวอินเวอเตอร์จะมี Automatic Transfer switch เพื่อเลือกระหว่างไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาใช้งาน หรือไฟฟ้าจากการไฟฟ้ามาใช้งาน(กรณีแบตเตอรี่ไม่มีไฟเพียงพอและไม่มีแสงอาทิตย์)

2. HYBRID O์N GRID หมายถึง ระบบจะมีผูกรวมสายเอาพุตของอินเวอเตอร์ ระบบไฟฟ้าในบ้านเข้ากับการไฟฟ้าได้โดยตรงไม่มีการแยกอินพุตเอาพุต โดยอินเวอเตอร์จะเป็นตัวจัดการไฟฟ้าทั้งหมด ระบบนี้ส่วนใหญ่จำเป็นต้องมี Current Transformer ที่ต้นทางหลังมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อป้องกันไฟฟ้าที่่ไม่ต้องการย้อนกลับไปในระบบของการไฟฟ้า

Solar Cell

 • Hybrid Solar Inverter , 230V 3.6kw/6.2kw on/off Grid
  14,500.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Solar Hybrid Inverter 10.2KW 1 Phase 220V VICTOR MAX SERIES
  24,900.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Micro Solar Inverter
  3,300.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pv Cable สำหรับติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ (1ม.)
  30.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Cable Clip (Cable Clip) ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์(1แพ็ค 10ชิ้น)
  70.00 ฿

   

 • Ground Clip (Ground Clip) ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์(1แพ็ค 10ชิ้น)
  70.00 ฿

   

 • Bonding Jump (สายจั้มต่อต่อกราวด์) ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
  120.00 ฿

   

 • Ground Lug (Ground Lug) ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ (1 ชิ้น)
  43.00 ฿

   

 • ราง 2.1 - 2.4 ม. สำหรับติดตั้งแผ่นโซล่าเซลล์ Rail 2.1m for solar panel installation
  349.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Adjustable Rear Leg อุปกรณ์ติดตั้งโซล่า อลูมิเนียม มาตรฐานเกรด T5 ใช้สำหรับติดตั้งบนหลังคา เป็นขาด้านหน้าเพื่อปรับองศารับแสงของแผงโซล่าเซลล์
  295.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Adjustable Front Leg ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ (T5)
  129.00 ฿

   

 • End Clamp (End Clamp) ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ (1 ชิ้น)
  33.00 ฿

   

 • Rail connector (Rail) ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์(1ชิ้น)
  65.00 ฿

   

 • Mid Clamp (Mid Clamp for 35mm) ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์(1 ชิ้น)
  35.00 ฿

   

 • Tile Roof Hook (Tile Roof Hook) ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ สำหรับหลังคากระเบื้องแผ่นเรียบ/ซีแพค
  189.00 ฿

   

 • L Feet Hanger (L Feet Hanger) ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ สำหรับหลังคากระเบื้องลอนคู่
  95.00 ฿

   

 • L Feet (L Feet) T Feet ตัวยึดราง ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์(1 ชิ้น) สำหรับหลังคาเมทัลชีท
  62.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Tile Roof Hook (Tile Roof Hook) ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ สำหรับหลังคากระเบื้องดินเผา(ซีแพค)
  199.00 ฿

   

 • Rail Clamp (Rail Clamp) ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
  55.00 ฿

   

 • ขาสามเหลี่ยมปรับระดับ 15องศา ติดตั้งแผ่นโซล่าเซลล์ Triangle Bracket 15 Degeee for solar panel installation
  890.00 ฿

   

 • AC-DC Combiner ชุด HYBRID ON/OFF GRID 5-20kW Three Phase
  6,800.00 ฿
  ขายแล้ว 1

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • AC-DC Combiner Box ชุด HYBRID ON/OFF GRID 3-10 kW Single Phase
  5,950.00 ฿
  ขายแล้ว 2

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Strings Array 1000V DC Solar PV Combiner Box
  750.00 ฿
  ขายแล้ว 4

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • T Branch PV Connector
  140.00 ฿
  ขายแล้ว 5

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

Visitors: 758,984